აუდიტორიული მომსახურებება
აუდიტი ტარდება დამოუკიდებელი აუდიტორების მიერ დოკუმენტაციის სრული შემოწმების ან შერჩევის მეთოდოლოგიის გამოყენებით და შედეგად გამოითქმება მაღალი დონის რწმუნება, რომელიც აისახება აუდიტორულ დასკვნაში.
დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ შემდეგი ტიპის მომსახურებას:
  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
  • საგადასახადო აუდიტი
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
  • ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა