საბუღალტრო მომსახურება
ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. შედეგად, ერთის მხრივ დამკვეთი მეტ ყურადღებას უთმობს თავის საოპერაციო საქმიანობას და ნაკლებ დროს ხარჯავს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებაზე, და მეორეს მხრივ - ჩვენი მომსახურების მაღალი ხარისხიდან და პასუხისმგებლობის გადმონაწილებიდან გამომდინარე, ბევრად მშვიდი ცხოვრების პირობებს უქმნის საკუთარ თავს.
  • სრული საბუღალტრო მომსახურება
  • გადასახადების კალკულაცია
  • საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა საგადასახადო ორგანოში